โครงการโรงเรียนสุจริต/ITA

หลักสูตรต้านทุจริต

โรงเรียนบ้านหนองโสมง นำมาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียน เก่ง ดี มีคุณธรรม