วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่อง 1.1 ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20670

เรื่อง 1.2 ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20671

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20672

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20673

เรื่อง 1.3 คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20674

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20675

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20676

เรื่อง 1.4 ศาสนสถาน

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20677

เรื่อง 1.5 พุทธสาวก

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20678

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/20679