วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722