วิชาภาษาไทย


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1)

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง คำไทยไพเราะ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452

เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492