วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - All About Me

เรื่อง Hello! My Name is Mary.

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216

เรื่อง Things you should know about me.

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life - My Classroom

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living - What’s the Matter?

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670