วิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง 1.1 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19716

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19718

เรื่อง 1.2 สมการ สมการที่เป็นจริง สมการที่เป็นเท็จ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19719

เรื่อง 1.3 คำตอบของสมการ

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19721

เรื่อง 1.4 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19722

เรื่อง 1.5 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19724

เรื่อง 1.6 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19725

เรื่อง 1.7 สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการหาร

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19728

เรื่อง 1.8 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า)

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19730

เรื่อง 1.9 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (โจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า)

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19734

เรื่อง 1.10 การแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ในการหาคำตอบ

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19736

เรื่อง 1.11 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องใช้บัญญัติไตรยางศ์ช่วยในการตัดสินใจหาคำตอบ

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19738

เรื่อง 1.12 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนนับใด ๆ ในรูปร้อยละ ให้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง และการหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19741

เรื่อง 1.13 การหาร้อยละของจำนวนนับในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19743

เรื่อง 1.14 การหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19746

เรื่อง 1.15 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (กำหนดร้อยละ)

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19749

เรื่อง 1.16 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ (หาร้อยละ)

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19751

เรื่อง 1.17 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรขาดทุนและราคาขาย

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19754

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19756

เรื่อง 1.18 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับราคาซื้อหรือต้นทุน

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19759

เรื่อง 1.19 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคา

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19761

เรื่อง 1.20 การแก้โจทย์ปัญหาการหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ลดราคา

https://dltv.ac.th/teachplan/episode/19765