วิชาภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คัดถูก เขียนสวย ผันได้

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79

เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน

คำไทยไพเราะ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038

อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก

นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107