วิชาคณิตศาสตร์

การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961

การเปรียบเทียบเศษส่วน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962

การเปรียบเทียบจำนวนคละ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963

การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162

การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164