วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043