วิชาภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู

เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39

เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

เรื่อง คำไทยไพเราะ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607

เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262