วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family

เรื่อง All About Me

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93

เรื่อง Home Sweet Home

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School life

เรื่อง My Classroom

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460

เรื่อง School Activities

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living

เรื่อง What’s the matter?

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853

เรื่อง Let’s Taste

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939