วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม

หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206