วิชาภาษาไทย

โรงเรียนของเรา 1

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37

สวัสดีเพื่อนใหม่ 1

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90

วันเปิดเทอม 1

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193

มารยาทดีมีน้ำใจ 1

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787