วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self

เรื่อง Hello (1)

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family

เรื่อง People In My Family

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

เรื่อง Back to School

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750

เรื่อง Welcome to My Classroom

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760