วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 จำนวน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356

หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน

หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364

หน่วยที่ 3 เรขาคณิต

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396

หน่วยที่ 4 แบบรูป

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315