วิชาภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28

น่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576