วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709